вторник, 31 май 2011 г.

Какви данъци и осигуровки внасят земеделците

 

Субсидиите на земеделските производители, които са за периоди преди 1 януари 2010 г.,  не се облагат с подоходен данък 
     
Регистрираните като тютюнопроизводители и земеделски производители физически лица, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите на едноличните търговци. Прилагайки този ред, лицата имат възможност да отчитат реално извършените разходи за производството на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на разходите за производство на декоративна растителност.
Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. За 2011 г. срокът да подаване на декларацията е до 31 май 2011 г.
Регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, включително регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност, могат да изберат и доходите им за 2010 г. да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци. Избраният ред за облагане се декларира в годишната данъчна декларация за 2010 г. Лицата, които вече са подали декларацията, имат възможност да подадат нова в срок до 2 май 2011 г.
В срок до 2 май 2011 г. могат да подадат коригиращи декларации и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършвалите дейност като еднолични търговци, които са подали годишна данъчна декларация за 2010 г. и в нея са отразили като доход/приход изплатените им през 2010 г. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от държавния бюджет и от европейски фондове, които са за 2009 г. или за предходни години. Съгласно промените в закона, тези доходи/приходи не се облагат с данък, но следва да се декларират в годишната данъчна декларация.
Необходимо е да се подчертае, че от облагане са освободени само помощите и субсидиите, които са за периоди преди 1 януари 2010 г., т. е. за периоди, през които не се облагаха с данък доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, включително едноличните търговци, за производството на непреработена растителна и животинска продукция.
Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г.
Осигурителен доход за регистрираните земеделски производители:
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.
Пример: Осигурителни вноски при минимален месечен осигурителен доход за 2011 г. – 240 лв.:
за родените преди 1 януари 1960г.:
1. За ДОО:
17.80% от 240 лв. = 42.72 лв.
или
21.30% от 240 лв. = 51.12 лв.
2. За здравно осигуряване:
8% от 240 лв. = 19.20 лв.  
       
за родените след 31 декември 1959 г.:
          
1. За ДОО:
12,8% от 240 лв. = 30.72 лв
или
16.30% от 240 лв.  = 39.12 лв.
2. За ДЗПО:


5% от 240 лв. = 12.00 лв.
3. За здравно осигуряване:
8% от 240 лв. = 19.20 лв.  

сряда, 23 февруари 2011 г.

Как земеделските производители могат да намалят до 60% от корпоративния си данък за тази година

Въпрос: Какво представлява данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски  производители?
За разлика от отменената схема по чл.179 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), която се прилагаше без особености, новата схема  е създадена като облекчение, представляващо държавна помощ под формата на данъчно предимство за земеделските производители. Тя е базирана върху изискванията на Насоките за държавна помощ в селското и горското стопанство за периода 2007 – 2013 г., които препращат към Регламент (ЕС) 1857/2006 от 15 декември 2006 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност (чл.107 и чл.108 от Договора за функционирането на европейската общност) към държавната помощ за малки и средни предприятия, които осъществяват дейност по производството на селскостопански продукти.
Въпрос: На какви условия трябва да отговарят земеделските производители, за да ползват облекчението и задължително ли е да се възползва от него?
Автоматичното предоставяне на помощта означава, че данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители могат да избират дали да се  възползват от предоставеното данъчно облекчение, като не е необходимо да кандидатстват за това пред приходната администрация.
Правото на избор лицата упражняват при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2010 г., чийто срок за подаване е 31 март 2011 г. Едновременно с това и при условие, че лицата са заявили желанието си да се възползват от данъчното облекчение, за тях е налице възможност да преотстъпят, т.е. да не внасят ефективно в републиканския бюджет, корпоративен данък в размер до 60 на сто от данъчната им печалба за дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Определянето  размера на преотстъпения данък се извършва от самите данъчно задължени лица като същия зависи не само от размера на данъчната печалба от посочената дейност, но и от финансовите им възможности за собствено участие. При условие, че лицето е реализирало висока данъчна печалба, но размерът на планираната инвестиция е по-нисък, за лицата съществува възможност да преотстъпят по-нисък размер на  корпоративния данък от 60 на сто, например 10 на сто, 15 на сто и т.н. 
Само в случаите, когато данъчно задължено лице - земеделски производител се възползва от предоставената опция и преотстъпи корпоративен данък за 2010 г., то за същото възниква законовото задължение да инвестира така преотстъпения данък в нови активи, в срок до края на 2011 г. Данъчно задължените лица, които не се възползват от предоставеното данъчно облекчение изпълняват изискванията на общия ред на данъчния закон.
Въпрос: Как се изчислява размерът на данъка върху печалбата, който в крайна сметка ще заплати стопанин, който реши да се възползва от облекченията?
По отношение начина на определяне размера на преотстъпения данък и представяме следния пример, при допускането, че всички други законови условия са изпълнени:
Ако за 2010 г. данъчно задължено лице - земеделски производител е реализирало данъчна печалба за дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция в размер на 600 000 лева, то дължимият корпоративен данък се определя по общия ред на закона, като се прилага данъчна ставка в размер на 10 на сто -  60 000 лева. Максималният размер на корпоративния данък, подлежащ на преотстъпване е 36 000 лева. Лицето може да преотстъпи и по - нисък размер на корпоративния данък, ако счита че планираните инвестиционни разходи ще бъдат в по-нисък размер. В случая корпоративният данък, който подлежи на ефективно внасяне в бюджета се определя като разлика между размера на дължимия корпоративен данък, определен по общия ред на закона и размера на преотстъпения данък, определен от лицето - 24 000 лева. Последният подлежи на  внасяне в полза на Републиканския бюджет в срока по чл.93 от ЗКПО, а именно до 31 март 2011 г.
В разгледания пример за земеделския производител автоматично възниква задължение да инвестира в нови активи сумата от 72 000 лева в срок до 31 декември 2011 г., за да бъдат изпълнени законовите изисквания за допустимост на преотстъпването. В разгледания пример земеделския производител ще спази и изискването преотстъпеният данък да не превишава 50 на сто от стойността на активите, тъй като освен преотстъпения корпоративен данък от 36 000 лева, същия ще инвестира допълнително още 36 000 лева собствени средства.
Ако до 31 декември 2011 г. данъчно задълженото лице не е инвестирало посочената сума от 72 000 лева, или не може да представи съответни доказателства за това в хода на последващия данъчен контрол, то ще е налице нарушение в условията на инвестиране на преотстъпения корпоративен данък, респ. преотстъпването няма да се счита за допустимо. В тази хипотетична ситуация на връщане от страна на земеделския производител подлежи пълния размер на преотстъпения корпоративен данък – 36 000 лева.
Въпрос:  Необходимо ли е земеделските производители да правят план за инвестицията? По какъв начин ще се удостоверява тази инвестиция пред НАП?
Специалните условия за инвестиране, въведени в чл.189б от ЗКПО осигуряват именно съвместимост на мярката с правилата за държавните помощи. Същите не изискват данъчно задълженото лице–земеделски производител, което се е възползвало от данъчното облекчение, да направи конкретен план на инвестицията, респективно да представи този план пред данъчната администрация. Условията на инвестирането ще бъдат изпълнени когато е налице пълно инвестиране на корпоративния данък и на съответното собствено финансово участие от страна на лицето, по отношение  придобиването на нови активи, свързани със дейността.
На практика това означава, че земеделския производител от една страна трябва да инвестира изцяло (100 на сто) размера на преотстъпения данък, като същия не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите, в които е инвестирано. Допустими за инвестицията са само новите активи – сгради и земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция. Изпълнението на законовите условия за определяне размера на преотстъпения данък и изпълнението на инвестицията ще бъде предмет на последващ данъчен контрол от страна на приходната администрация.
В тежест на данъчно задължените лица е да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и от там размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.
Въпрос: Кой ще осъществява контрол върху това дали данъчното облекчение е ползвано съгласно нормативните изисквания?
НАП има задачата да осъществява пълен последващ контрол по отношение на всички данъчно задължените лица, които са се възползвали от схемата на данъчното облекчение. Целта на контрола е да се установят дали са изпълнени условията за ползване на данъчното облекчение и дали са извършени съответните инвестиции. При условие, че контролиращия орган открие нередност при изпълнение на условията и инвестирането, то се извършва данъчна ревизия, в хода на която се определя размерът на неправомерно преотстъпения данък, който подлежи на възстановяване от страна на земеделския производител. 

петък, 4 февруари 2011 г.

Земеделски производители 2010г

           От тази година регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи.  
           Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми. В годишната данъчна декларация за 2010 г. тези доходи се отразяват, като се попълни: Приложение № 2 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители; Приложение № 3 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от физическите лица, които са регистрирани земеделски производители. Физическите лица, които не са земеделски производители и са получили субсидия, която не е използвана за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, трябва да декларират този доход в Приложение № 6 от годишната данъчна декларация.
Данъчно третиране на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители
            Ако има фактически разходи, те не се приспадат за попълване на приложение №2, а се приспадат нормативно-признати разходи 60%.
Пример 1:
Доходи от земеделска дейност 10 000лв, нормативно признати разходи 6000. Сумата за облагане 4 000лв, т.е данъка е 400лв.
 
Пример 2:
Доходи от земеделска дейност 10 000лв, субсидия 2000лв, общ доход 12 000лв, нормативно признати разходи 60% = 4 800лв облагаем доход. В този случай данъка е 480лв
 
Пример 3:
Няма доходи от земеделска дейност, но е получена субсдия в размер на  2000лв. В този случай се счита, че субсидията е използвана за лични нужди и се попълва приложение №6. Така не се приспадат нормативно признати разходи и се облага цялата сума - 2000лв. Данъка е 200лв.